close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRAKTYKI

 •  

  Informacja o warunkach przyjmowania na praktyki w Stałym Przedstawicielstwie RP przy NATO w Brukseli

   

    

  WARUNKI PRZYJĘCIA NA PRAKTYKĘ

  O przyjęcie na praktykę mogą ubiegać się osoby:

  1. posiadające obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;
  2. będące słuchaczem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego i trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych. Ponadto o staż mogą starać się absolwenci ww. rodzajów studiów, jeśli od ich ukończenia nie minęło więcej niż 5 lat.
  3. studiujące lub będące absolwentami studiów o profilu istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa Spraw Zagranicznych (w szczególności: stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, prawo, ekonomia, finanse, dziennikarstwo, kulturoznawstwo);
  4. posiadające poświadczenie bezpieczeństwa NATO (do poziomu NATO SECRET), wydane na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia z dnia 5 sierpnia 2010 r. przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego

   

  ZGŁOSZENIA

  Aplikacja o odbycie praktyki powinna zawierać:

  1. formularz aplikacyjny;
  2. kserokopię dowodu osobistego lub paszportu;
  3. zaświadczenie wypełnione przez dziekanat uczelni;
  4. oświadczenie potwierdzające zapoznanie się praktykanta z regulaminem praktyk;
  5. kserokopię poświadczenia bezpieczeństwa.

  Wzory dokumentów, o których mowa w punktach 1, 3, 4 stanowią załączniki do Zarządzenia nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej, i są dostępna pod adresem http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/praca_i_kariera/praktyki/praktyki__wolontariat_i_staz 

   

   

  Zgłoszenia, jak również ewentualne pytania dotyczące praktyki prosimy kierować:

  • drogą elektroniczną na adres: bebrustpn@msz.gov.pl
  • pocztą na adres Stałego Przedstawicielstwa (Bld Leopold III, 1110 Brussels, Belgium).

  Przedstawicielstwo nie zwraca nadesłanych zgłoszeń.

  Decyzja o przyjęciu na praktykę leży w gestii kierownika placówki. Osoby zakwalifikowane na staż zobowiązane są:

  1. dostarczyć w formie elektronicznej zdjęcie formatu paszportu najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem praktyki;
  2. przedstawić dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków), obejmujące okres trwania praktyki, najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki. Dowodem poświadczającym fakt ubezpieczenia jest zaświadczenie z uczelni, polisa towarzystwa ubezpieczeniowego, Karta Euro 26, ISIC;
  3. przedstawić oryginał oświadczenia o niekaralności najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki;

   

  PRZEBIEG PRAKTYKI

  W czasie stażu studenci mają okazję współpracować z jednym z dyplomatów, który pełni funkcję opiekuna. Stwarza im to możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami działalności placówki oraz specyfiką pracy w Sojuszu Północnoatlantyckim.

  Praktyka jest nieodpłatna. Placówka nie pokrywa kosztów przejazdów, ubezpieczenia, utrzymania oraz zakwaterowania w trakcie trwania praktyki. Termin odbycia praktyki ustalany jest każdorazowo pomiędzy placówką a kandydatem. Czas trwania stażu powinien wynosić co najmniej 2 miesiące.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: